Senaste info gällande balkonginglasningar

Vi har nu fått besked från stadsbyggnadskontoret gällande vår bygglovsansökan för inglasning av balkonger som i nuläget saknar tak. Dessvärre måste vi meddela att det blev avslag på vår ansökan. De motiverar avslaget enligt följande: 

”Vi kommer inte att bifalla sökt åtgärd med anledning av den förvanskning som det volymtillskott som en inglasning och därtill kommande tak skulle innebära för byggnadens gestaltning samt negativa påverkan på stadsbilden som helhet med stöd av 2 kap. 6§ PBL. Vid en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset bedöms det allmänna intresset av varsamhet och god helhetsverkan i stadsbilden väga tyngre än det enskilda intresset av en inglasning enligt 2kap. 1§ PBL.”