Balkonginglasning

På denna sida finner ni information gällande balkonginglasning i Brf Månhästen (sidan uppdaterades 2021-07-03)

Senast info

Vi har nu fått besked från stadsbyggnadskontoret gällande vår bygglovsansökan för inglasning av balkonger som i nuläget saknar tak. Dessvärre måste vi meddela att det blev avslag på vår ansökan. De motiverar det med följande:

”Vi kommer inte att bifalla sökt åtgärd med anledning av den förvanskning som det volymtillskott som en inglasning och därtill kommande tak skulle innebära för byggnadens gestaltning samt negativa påverkan på stadsbilden som helhet med stöd av 2 kap. 6§ PBL. Vid en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset bedöms det allmänna intresset av varsamhet och god helhetsverkan i stadsbilden väga tyngre än det enskilda intresset av en inglasning enligt 2kap. 1§ PBL.”

Styrelsen har beslutat att varje boende som vill glasa in sin balkong måste erlägga en avgift på 1000 kr till föreningen. Avgiften ska bekosta kostnaden för det generella bygglovet som föreningen betalat för. 

Nordiska Inglasningar är anlitad firma som står för all inglasning av balkongerna fem år framåt.
Kontaktuppgifter:
www.nordiskainglasningar.se
Telefon: 08-557 69 514
E-post: info@nordiskainglasningar.se

Bakgrund

Styrelsen i brf Månhästen har under 2020, efter förfrågan från medlemmar, påbörjat arbetet med att kolla över möjligheterna till att glasa in balkonger i föreningen. 

Styrelsen delade ut intresseanmälningslappar till samtliga medlemmar i augusti 2020. Av 77 lägenheter var det 40 som visade intresse för att glasa in sin balkong. Då intresset var stort har vi i styrelsen varit i kontakt med fyra olika leverantörer som sysslar med balkonginglasningar. Valet av leverantör hamnade till slut på Nordiska inglasningar AB (https://www.nordiskainglasningar.se). Ett ramavtal är signerat med leverantören och det är dom som kommer att sköta all inglasning i föreningen. Ramavtalet sträcker sig i 5 år framåt, vilket är lika lång tid som ett bygglov gäller. Då bygglovet finns hos föreningen är det enbart denna firma som får göra inglasningar i föreningen under denna tid. Vilket även innebär att alla inglasningar som eventuellt kommer göras blir likadana. 

Föreningen har fått ett generellt bygglov (2020-12-28) för inglasning av  samtliga balkonger och uteplatser som har tak över sig. Dessvärre har vi fått avslag på bygglovsansökan om att glasa in samtliga balkonger som inte har något tak över sig. 

Extra poströstningsstämma hölls 10 april 2021 där det beslutades att det är ok att glasa in sin balkong i föreningen. 

Utseende och pris

Inglasningen som Nordiska inglasningar gör kommer bestå av att de innanför befintligt balkongräcke bygger upp en likadan front som räcket (med tillhörande glasparti) och sen fäster dom glasrutorna i balkongtaket och den nya fronten. På så vis kommer inglasningen vara separerad från nuvarande balkongräcke. Vilket underlättar då föreningen har ansvar för balkongräcket men bostadsrättshavaren har ansvar för inglasningen.  För uteplatserna som inte har något räcke kommer det bli glasväggar från tak till mark. 

Här är en bild på hur det skulle kunna se ut inifrån balkongerna:

Priset för en balkonginglasning varierar beroende på vilka tillval man gör. Men för de två  uteplatserna samt de balkonger som har en balkong över sig är grundpriset 61 275 kr. 

Överlåtelse av lägenhet med inglasad balkong

Vid överlåtelse av bostadsrätt med inglasad balkong behöver den nya förvärvaren signera avtal med föreningen som bl.a. innehåller förvärvarens skyldigheter för balkonginglasningen. Avtalet kan ni hitta här: Avtal för balkonginglasning 

Har ni några frågor eller funderingar så går det bra att höra av sig till ordf@manhasten.se

Går även bra att ställa en fråga till styrelsen i Boappa.

Mvh
Styrelsen