Senaste info gällande balkonginglasningar

Vi har nu fått besked från stadsbyggnadskontoret gällande vår bygglovsansökan för inglasning av balkonger som i nuläget saknar tak. Dessvärre måste vi meddela att det blev avslag på vår ansökan. De motiverar avslaget enligt följande: 

”Vi kommer inte att bifalla sökt åtgärd med anledning av den förvanskning som det volymtillskott som en inglasning och därtill kommande tak skulle innebära för byggnadens gestaltning samt negativa påverkan på stadsbilden som helhet med stöd av 2 kap. 6§ PBL. Vid en avvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset bedöms det allmänna intresset av varsamhet och god helhetsverkan i stadsbilden väga tyngre än det enskilda intresset av en inglasning enligt 2kap. 1§ PBL.” 

Skype-möte 2021-05-24 kl 19:00

I kallelsen till årsstämman bjöd styrelsen in till ett Skype-möte. Anledningen till detta är för att vi i år inte kommer ha någon fysisk stämma p.g.a restriktionerna som råder. Vanligtvis brukar det direkt efter årsstämmorna bli en liten frågestund och syftet med detta Skype-möte är att försöka ha det digitalt i år.

Under mötet kommer vi att berätta lite kort om vad som hänt i föreningen senaste året och lite vad som händer i närtid för att sen avsluta med en frågestund. Informationen som tas upp på mötet finns även skrivet i årsredovisningen så det är ingen ny information som kommer presenteras.

För er som inte har möjlighet att närvara på Skype-mötet men ändå har frågor till styrelsen går det bra att skicka ett mail (kontaktuppgifter finns på hemsidan) eller skriva en fråga till styrelsen i Boappa.